BRANDING FROMTHE HEART
21.07.2020 Thinking
Sabeco (SAB) đang tăng xuất khẩu để cải thiện lợi nhuận, đi ngược với chủ […]
21.07.2020 Thinking
Bên cạnh dịch COVID-19, nguyên nhân bất thành được cho là sự bất đồng quan […]
21.07.2020 Thinking
Định vị thương hiệu không phải tạo ra những cái mới mà là tối ưu […]
16.07.2020 Thinking
Cần hiểu đúng bản chất khái niệm Brand Differentiation (khác biệt hoá thương hiệu) trước […]
15.07.2020 Thinking
1. Đặc tính thương hiệu: Airbnb, “Belong Anywhere” Cho tới khi cộng đồng người sử […]